MKDNews.com

Услови за користење

Прифаќање на условите за користење

Со пристапот на интернет страницата www.mkdnews.com (macedonia-news.info) ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата www.mkdnews.com (macedonia-news.info)
Macedonia News го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови.
Секоја промена или дополнување на Условите за користење се применува од денот на објавувањето.

Право на користење

Посетителите на интернет страницата www.mkdnews.com (macedonia-news.infoимаат право на увид во сите објавени содржини со помош на своите интернет пребарувачи само за лично информирање.
Посетителите на интернет страницата www.mkdnews.com имаат  право на било кој начин да ги преземаат содржините целосно или делумно и да ги отстапуваат на трети лица, но мора да нагласат дека прочитале (известува)  Macedonia News (www.mkdnews.com) и да постават линк до преземенета вест или статија, посебно користењето за комерцијални намени, ако постават линк и известува www.mkdnews.com  не треба  да добијат изричито писмена согласност од Macedonia News во спротивно www.mkdnews.com  ќе постапи според законот.

Заштита на авторските и сродни права

Интернет страницата www.mkdnews.com (macedonia-news.infoнејзините содржини, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright).
Информативните содржини на интернет страницата www.mkdnews.com, меѓу другото, се дел од Базата на податоци на Macedonia News. Таа база на податоци е сопственост на Macedonia News и во согласност со Законот за заштита на авторски и сродни права е заштитена како самостојно авторско дело.
Дел од информативните содржини на интернет страницата www.mkdnews.com (macedonia-news.infoсоздаваат информации кои се интелектуална сопственост на деловните партнери на Macedonia News
Интернет страницата www.mkdnews.com содржи заштитени жигови, знаци и називи на друштвото, вклучително и жигот и називот Macedonia News. Заштитените жигови, знаци и називи на друштвото не смеат да се користат без изричито писмена согласност од Macedonia news

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Интернет страницата www.mkdnews.com (macedonia-news.infoја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се дотапни за трети лица, освен во случаи поинаку пропишани со закон.

Врски (линкови) до други интернет страници

Некои од врските (линковите) на интернет страницата www.mkdnews.com водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање. Macedonia News на никаков начин не е одговорна за содржините на тие страници и сервиси.

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

Macedonia News ја почитува приватноста на корисниците на своите информативни сервиси и услуги, како и приватноста на посетителите на интернет страницата www.mkdnews.com. (macedonia-news.info)
Собирањето, чувањето, користењето и поништувањето на личните податоци се одвива во согласност со Законот за заштита на личните податоци (СВ. 7/05).
Сите лични податоци кои се добиени во електронска или друга форма, како и податоците кои лицето ги внело во обрасците и формуларите на интернет страницата Macedonia News, се смета дека се добиени со согласност на тоа лице.
Macedonia News не е одговорна за последиците, материјална или друга штета која може да се јави кај лицето и кај друго физичко или правното лице, доколку лицето даде/внесе неточни или нецелосни податоци.
Личните податоци се добиени единствено и исклучиво заради непречено обезбедување и доставување на информативните сервиси и услуги на Macedonia News на испитаникот/корисникот или на посетителот на интернет страницата www.mkdnews.com  (macedonia-news.info)
Macedonia New ги чува личните податоци на испитаникот/корисникот само додека трае обврската поради која податоците се добиени. Кога ќе престане договорниот или друг вид на однос помеѓу Macedonia News и лицето испитаник/корисник, сите лични податоци трајно се отстрануваат од Збирката лични податоци на Macedonia News, во рок од 90 дена.
Macedonia News се обврзува обработката на личните податоци да не ја поверува, ниту нив да ги отстапува на трети лица.
Личните податоци на корисниците на информативните сервиси и услуги на Macedonia News и на посетителите на интернет страницата  Macedonia News, не се достапни за трети лица, освен во случаеви кога тоа е поинаку пропишано со закон.
Личните податоци на корисниците на информативните сервиси и услуги на Macedonia News и на посетителите на интернет страницата  www.mkdnews.com, нема да се користат, ниту ќе бидат отстапени за рекламни, маркетиншки и слични деловни намени.